Indkøbskurv
0
0 varer lagt i indkøbskurven

Partner Code of Conduct

 

MAGASINS PARTNER CODE OF CONDUCT

 

1. Introduktion

• Denne Code of Conduct gælder for alle vores samarbejdspartnere, som leverer varer og tjenesteydelser til Magasin.

• Magasin tilstræber en ansvarlig virksomhedspraksis, der arbejder med respekt for miljø, mennesker og vores planet.

• Magasin ønsker at engagere sig med velrenommerede partnere for at sikre, at når vores forbrugere køber varer fra Magasin, kan de være sikre på, at de er produceret under acceptable betingelser. "Acceptable betingelser" betyder lovligt, ved retfærdig og ærlig behandling, uden udnyttelse af de ansatte som producerer produkterne, som altid skal fremstilles på anstændige vilkår og med hensyn til miljøet.

• Magasin forventer, at samarbejdspartnere forstår og tager ansvar for implementering af adfærdskodekset gennem partnernes egne forsyningskæder og forretningsdrift.

• Såfremt partneren ikke er i stand til eller ikke ønsker at følgende nærværende kodeks, ser Magasin sig nødsaget til at opsige samarbejdet parterne imellem.

 

2. Lovkrav

• Kodekset er en erklæring om minimumskravene, som skal opfyldes for at kunne handle med Magasin. Partneren forventes at overholde nationale og andre gældende lokale love.

 

3. Arbejdstagerens frie valg

• Partneren garanterer, at der ikke benyttes tvunget, bundet eller ufrivilligt arbejde ved produktion af varerne/ services.

 

4. Sikre og hygiejniske arbejdsvilkår ved produktion af varer

• Partneren garanterer, at alle varer er produceret i et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø, under hensyntagen til den herskende viden om branchen og af specifikke risici.

• Partneren skal sikre sig, at arbejdernes sikkerhed er en prioritet på alle tidspunkter, hvilket omfatter bygningssikkerhed af arbejdsmiljøet samt arbejdstagerens indkvartering, hvor dette er relevant.

 

5. Børnearbejde

• Partneren garanterer, at der ikke anvendes børnearbejde ved produktion af varerne.

 

6. Rimelig løn & arbejdstid & arbejdsforhold

• Partneren garanterer, at der kun anvendes producenter, der betaler en rimelig løn til alle ansatte. Løn og ydelser skal opfylde minimumsstandarderne for nationale lovgivninger eller benchmark-standarder for industrien.

• Partneren garanterer, at der kun anvendes producenter, der overholder nationale love eller benchmark-industristandarder for arbejdstid.

• Magasin forbyder og har nultolerance over for alle former for moderne slaveri gennem vores organisation, drift og forsyningskæder. Udtrykket moderne slaveri bruges til at indkapsles slaveri, børnearbejde, tvungent tvangsarbejde samt menneskehandel.

• Ingen hård eller umenneskelig behandling er tilladt. Fysisk afstraffelse eller vold, truslen om fysisk vold, seksuel eller anden chikane og verbal vold eller andre former for intimidering er forbudt.

• Partneren er forpligtet til uden ubegrundet ophold at kontakte Magasin, såfremt Partneren bliver opmærksom på eller har grund til at mistanke om, at der er nogen form for krænkelse af menneskerettighederne i Partnerens forsyningskæde.

 

7. Transparens, inspektion og vurdering

• Magasin forventer, at alle Partnere altid skal være transparente. Alle Partnere skal kunne fremvise detaljerede oplysninger om, hvor produkterne produceres og under hvilke forhold, til relevante myndigheder.

 

8. Miljø

Vi ønsker i samråd med vores partnere, at vi i fællesskab løbende omstiller os til en mere ansvarlig og bæredygtig produktion, så vi sammen kan højne den sociale og miljømæssige udvikling

• Partneren skal håndtere alt affald, de producerer i overensstemmelse med lokal lovgivning eller på en sådan måde, at miljøskader eller lokalbefolkningen ikke skades.

• Partneren er forpligtet til at overholde den europæiske REACH lovgivning. Reglerne dækker anvendelse af kemiske stoffer, både i rent kemiske produkter og i kemikalier som forekommer i færdigproducerede varer.

• For at sikre overholdelse af regelsættet er det afgørende, at der hos hver af Magasins Partnere etableres en database med de relevante informationer, og at denne til enhver tid opdateres med relevante oplysninger om varer og emballage leveret til Magasin.

• Artikel 33 i REACH-direktivet stiller krav til partnere af varer og emballager om at oplyse og registrere oplysninger om brug af stoffer fra Kandidatlisten. Hvis varer eller emballage indeholder koncentrationer over 0,1 %, er Partneren forpligtet til – senest i forbindelse med levering af pågældende vare til Magasin – at vedlægge oplysninger til Magasin med informationer om stof, mængde, samt instruks om sikker omgang med varen /emballagen. Artikel 33 kræver endvidere, at Magasin på en forbrugers forespørgsel, skal oplyse om et givent produkt / emballage indeholder stoffer fra kandidatlisten.

• Såfremt Magasin måtte rette forespørgsel til partnerne, på vegne af en forbruger, skal partneren fremsende relevante data straks og senest 10 dage efter anmodningen er modtaget fra Magasin. Såfremt fristen på 10 dage ikke overholdes, forbeholder Magasin sig retten til at foranledige prøve udtaget af produktet til afklaring og for partners regning.

• Kandidatlisten er dynamisk og ændres løbende og det er partnerens ansvar, at holde sig ajour med denne. Den officielle liste kan findes på ECHA’s hjemmeside: https://echa.europa.eu/candidate-list-table.

 

Datablad

Nærværende skal på anmodning til enhver tid kunne udleveres til Magasin skal indeholde opdaterede oplysninger om hvorvidt jeres leverancer til Magasin, det være sig produkter eller emballage, indeholder kemikalier opført på REACHs kandidatliste over SVHC.

Når Partneren – på særskilt anmodning fra Magasin fremsender nedenstående oplysninger, erklærer Partneren ved underskrift på nærværende datablad, at oplysningerne er korrekte.

 

Indeholder et eller flere af jeres produkter eller emballage, leveret til Magasin, stoffer der er opført på REACHs kandidatliste?

Nej [  ]

Ja [   ]  Hvis ja, skal nedenstående skema udfyldes vedrørende hvert kandidatstof

 

Produkt

nummer

Produkt kategori

Navn på kemikalie

EC/CAS

nummer

Produkt vægt (g)

SVHC vægt

(g)

Eksempel

Bathbomb/sæbe

Sodium Dichromate, dehydrate

234-190-3

10 g

0,8 g

 

Ved underskrift på nærværende datablad erklærer vi, at have læst og forstået Magasins krav samt at overholde regelsættet undergivet REACH lovgivning, og at fremsende nødvendige oplysninger om produkter / emballage på anmodning til REACH@magasin.dk

Partner                                           : ____________________________________________________

Tegningsberettiget                       :____________________________________________________

Underskrift                                    :____________________________________________________

 

Venligst sørg for at skemaet er korrekt udfyldt til enhver tid.

Vi glæder os til et godt samarbejde
Magasin